เทคนิคการจัดการและจัดเรียงขวดไวน์

Tips for organising your cellar and stacking your bottles

1. จัดเรียงตามรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน

cellaring-tip-1

ความจุของตู้ไวน์นั้นแสดงความจุจากพื้นฐานของขวดไวน์มาตรฐาน Bordeaux 750mL (รูปร่างและขนาด) ซึ่งเป็นขนาดสากลที่ทุกโรงงานผู้ผลิตตู้แช่ไวน์ใช้ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทั้งยังเป็นขวดไวน์ที่ถูกใช้มากที่สุด
cellaring-tips-2

หากมองเผินๆ ขวดมาตรฐานจะดูเท่ากันกับขวด Bordeaux แต่จริงๆ แล้วความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง คอขวด ไหล่ขวดและอื่นๆ แต่ต่างกันไป ตามผู้ผลิตในแคว้น Bordeaux

ทั้งนี้ตู้ไวน์สามารถบรรจุขวดไวน์ได้หลายรูปร่างและขนาด แต่ในบางครั้งการบรรจุไวน์เต็มพื้นที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

2. การบรรจุไวน์ที่เต็มตู้

การแช่ไวน์ให้เต็มพื้นที่ในตู้แช่ไวน์ Vintec นั้น ขวดจะต้องวางนอนโดยคอขวดวางลงได้โดยสะดวกตามที่แสดงในภาพ
Cellaring Tips

โปรดระมัดระวังขณะวางขวดซ้อนกันภายในตู้ เพราะบางครั้งขวดจะไม่พอดีกับขวดที่อยู่ตรงข้ามคุณอาจต้องเลือกขวดที่มีรูปร่างพอดีกัน

เพื่อการบรรจุขวดไวน์ให้เต็มพื้นที่จำเป็นต้องวางขวดซ้อนกันหลายชั้น และสิ่งสำคัญที่สุดคือ “การเริ่มต้นให้ถูกต้อง” (ดูเคล็ดลับข้อ 3 ที่จะช่วยให้คุณซ้อนขวดได้หลายชั้น

อีกสิ่งสำคัญคือโปรดคำนึงไว้ว่ายิ่งมีชั้นวางจำนวนมาก คุณก็จะยิ่งบรรจุไวน์ได้น้อยลง - เพราะชั้นวางใช้พื้นที่และ “ใช้วางกับขวดทุกระดับ” ทำให้ต้องวางเฉพาะขวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีกับชั้นวาง

เคล็ดลับ : นำชั้นวางวางชั้นออกจากตู้เพื่อให้จุไวน์ได้มากขึ้น และวางขวดที่มีรูปร่างแปลกไปจากขวดปกติ หรือขวดขนาดใหญ่ (เช่น แชมเปญขวดใหญ่) ใน “แนวตั้ง”

และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้นั่นเอง ที่ตู้แช่ไวน์บางตู้ใช้ชั้นวางที่น้อยลงเพื่อให้บรรจุขวดไวน์ได้เต็มพื้นที่ โดยชั้นวางมาตรฐานออกแบบมาสำหรับการหยิบจับที่สะดวก มากกว่าการบรรจุขวดไวน์จำนวนมาก

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่าง ความจุสูงสุดของตู้แช่ไวน์ (สำหรับการแช่ไวน์ในระยะเวลานาน) และความจุของ “การใช้งานประจำวัน” เราจึงได้ระบุข้อมูลโดยจำแนกออกเป็นความจุแบบ “Easy” และ ความจุ “Max” ดังต่อไปนี้ :

  • EASY =  ความจุเมื่อติดตั้งชั้นวางเต็มจำนวน และวางขวดซ้อนสูงสุด 4-5 ระดับต่อชั้นวาง
  • MAX =  ความจุสูงสุดในแต่ละรุ่น โดยต้องถอดชั้นวางบางชั้นออก

3. การวางขวดให้หยิบได้สะดวก

Stacking for accessibility

ในการบรรจุขวดเข้าในตู้แช่ไวน์ควรจัดวางขวดชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน จากที่เห็นจากภาพด้านบน ขวดที่เหมือนกันจะแสดงเป็นสีเดียวกัน

การแช่ไวน์ขวดที่เหมือนกันในแนวการวางตั้งขึ้นจะช่วยให้คุณมองเห็นและหยิบไวน์ได้สะดวก และจะช่วยล็อคขวดไวน์ที่นอนอยู่แบบคอขวดต่อคอขวดด้วย

4. การวางขวดเพื่อบ่มไวน์

Stacking your wines for ageing

วางขวดไวน์ที่ต้องการบ่มไว้ที่ด้านหลังของชั้นและวางขวดไวน์ที่ต้องการดื่มในเร็วๆ นี้ที่ชั้นทางด้านหน้า

ควรดูแลรักษาตู้แช่ไวน์เป็นประจำทุกปี (ดูรายละเอียดใน  “เคล็ดลับในการดูแลตู้แช่ไวน์ 6 ประการ”) และบริหารไวน์ขวดที่บ่มได้ที่เหมาะกับการดื่มไว้ด้านหน้า และเก็บไวน์ขวดที่ต้องบ่มต่อไว้ด้านหลังตู้

อ่านบทความเหล่านี้ต่อไป
compare channel adviser image