นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จัดทำโดย บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ( แยกกันหรือรวมกัน หมายถึง “อีเลคโทรลักซ์” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบรรดาสินค้า บริการ และ/หรือ เว็ปไซต์ทั้งหลาย ที่จัดทำโดยอีเลคโทรลักซ์
1.2 อีเลคโทรลักซ์ตกลงที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเรา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ร่วมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอีเลคโทรลักซ์ (Electrolux Terms and Conditions)
1.3 อีเลคโทรลักซ์สงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยประกาศปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวบนโครงข่ายของเรา ที่ https://www.electrolux.co.th/data-protection-policy/ โปรดตรวจสอบโครงข่าย หรือ ส่งคำขอ ผ่านทางอีเมล์ ถึง customercarethai@electrolux.com หากท่านต้องการรับข้อมูลการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว โครงข่ายของเรา คือเวปไซต์ และออนไลน์แอพพลิเคชั่นทั้งหลายของเรา การสืบค้นบนโครงข่ายของเรา หรือการใช้สินค้า ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงกับการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว


2. ข้อมูลประเภทใดบ้างที่เรารวบรวม

2.1 โดยทั่วไป เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ดำเนินการ และ/หรือ รักษา ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ชื่อของท่าน ที่อยู่ (รวมถึง ที่อยู่อีเมล์) และ ข้อมูลการติดต่อ (อาจรวมถึง บ้าน ที่ทำงาน และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าสินค้าเฉพาะอย่าง หรือบริการมีความเกี่ยวข้องกัน เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเฉพาะอย่าง บริการ หรือ การรับประกันการซ่อมแซม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการ เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานตามปรกติหรือ แนวทางปรกติทั่วไปของธุรกิจ และขึ้นอยู่กับลักษณะในการสื่อสารของแต่ละบุคคล และสถาณการณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละครั้ง รวมไปถึง

 • ชื่อจริง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล์ส่วนตัว และ/หรือ ที่พักอาศัยปัจจุบัน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร และ/หรือ ข้อมูลบัตรเครดิต
 • รูปถ่าย ภาพวีดีโอ หรือ การบันทึกเสียงส่วนบุคคล
 • อายุ หรือ วันเกิด
 • ความพึงพอใจในสินค้ารายบุคคล
 • ข้อมูลจำเป็นในการจัดส่งสินค้า ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสินค้าและบริการ หรือการตอบแบบสอบถาม ที่บุคคลอาจได้ซื้อสินค้า/พร้อมกับตอบแบบสอบถามนั้น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ให้แก่ อีเลคโทรลักซ์ ผ่านทางเวปไซต์ของอีเลคโทรลักซ์โดยตรง หรือผ่านทางการใช้เวปไซต์ของอีเลคโทรลักซ์โดยอ้อม หรือ โดยบุคคลอื่นของอีเลคโทรลักซ์ หรือ โดยประการอื่น
 • ข้อมูลที่ให้แก่ อีเลคโทรลักซ์ ผ่านช่องทางการให้บริการลูกค้าของอีเลคโทรลักซ์ การสำรวจ การพบปะกับตัวแทนของอีเลคโทรลักซ์เป็นครั้งคราว
 • ข้อมูล จาก การเข้าถึง หรือ ใช้ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และ/หรือ แหล่งที่มาของ อีเลคโทรลักซ์
 • คุกกี้ (Cookies) พิกเซลแทค (pixel tags) เวปบีคอนส์ ( web beacons) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP addresses) และ การเก็บรวบรวมข้อมูลบ่งชี้ (navigational data)

2.2 ข้อมูลที่เราได้รวบรวมจากท่านเมื่อท่านได้ติดต่อสื่อสารกับเราออนไลน์ ขึ้นอยู่งานที่ท่านทำทั้งหมด บนโครงข่าย สินค้าหรือบริการที่ท่านได้รับจากเราและ/หรือ การติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา เป็นครั้งคราวนั้น ท่านอาจทำได้โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือโดยใช้นามแฝง

2.3 ท่านไม่มีข้อผูกมัดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ตามคำขอของเรา อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลจำเพาะส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่าน และ/หรือจัดหาสินค้าหรือบริการนั้นให้แก่ท่านได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ ดำเนินการ หรือ ความต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เราอาจไม่สามารถตอบคำถามหรือให้คำชี้แนะโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ก) การสืบค้นบนโครงข่าย และ การใช้สินค้า
2.4 เมื่อท่านเยี่ยมชมและสืบค้นบนโครงข่ายของเรา หรือ ใช้สินค้าของเรา เรารวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการการเก็บสถิติและการบำรุงรักษาซึ่งทำให้เราสามารถประเมินผลการปฎิบัติการบนโครงข่ายของเราหรือสินค้าได้ ข้อมูลทั่วไปนั้นรวมไปถึง

 • จำนวนผู้เข้าชมโครงข่ายของเรา หรือใช้สินค้าของเรา และจำนวนครั้งที่เวปเพจถูกเรียกชม
 • วันที่ เวลา และ ช่วงระยะเวลาที่เยี่ยมชม และ
 • เส้นทางนำเข้าสู่โครงข่ายของเรา

ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ระบุตัวตนของท่าน และ เราจะไม่รวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลใดๆ ที่เราจะระบุตัวตนของท่านได้

(ข) การขอใช้สินค้าหรือบริการ การขอข้อมูลออนไลน์ หรือ ใช้ช่องทาง “ติดต่อเรา”
2.5 เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเรา เราจำต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามสมควร เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับท่านตามคำขอหรือกิจกรรมของท่าน เราจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อให้การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นผลสำเร็จ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นของท่าน สำหรับสินค้าหรือข้อมูลบริการ และ/หรือ การลงทะเบียนสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งท่านได้รับ หรือ กำลังได้รับจากเรา (“การลงทะเบียนสินค้า”) เมื่อขั้นตอนการลงทะเบียนสินค้า หรือ คำขอสำหรับสินค้าอื่น หรือ ข้อมูลการบริการ เป็นผลสำเร็จ หรือ เมื่อใช้ช่องทาง ติดต่อเรา บน โครงข่ายของเรา ท่าน อาจต้องกรอกแบบคำขอออนไลน์ บนโครงข่ายของเราให้สำเร็จ แบบคำขอออนไลน์จะสอบถามท่านถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ เราจะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์เดียว หรือ หลายวัตถุประสงค์ (ตามระบุด้านล่าง) และ/หรือ วัตถุประสงค์อย่างอื่นที่ได้ระบุไว้ในคำขอทางออนไลน์นั้น ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเราไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องใช้นั้น หมายความว่า เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำของท่านหรือ รายการที่เป็นปัญหาได้

(ค) อีเมล์
2.6 ท่านสามารถอีเมล์ติดต่อเราผ่านการเชื่อมโยงบนโครงข่ายนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากชื่อและที่อยู่อีเมล์ของท่านหรือไม่

(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
2.7 โครงข่ายไม่ได้มุ่งหมาย ให้ใช้กับผู้อายุต่ำกว่า18 ปี เราไม่ได้ดำเนินการหรือเจตนาดำเนินการ จัดจำหน่ายหรือ จัดส่งสิ่งของใดๆให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปี ผ่านทางโครงข่ายของเราโดยตรง หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านควรใช้หรือเข้าสู่โครงข่ายนี้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านเท่านั้น และ ท่านไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆกับเรานั้น เป็นการยืนยันว่าท่านอายุ 18 ปีขึ้นไป และยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว


3. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
3.1 อีเลคโทรลักซ์รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหลายวิธี รวมถึงแต่ไม่จำกัดกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อท่านขอข้อมูลที่เกี่ยวสินค้าทีท่านสนใจ สอบถามข้อสงสัยอื่น หรือ คำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่นผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของเรา หรือ เจ้าหน้าที่เทคนิค ขณะเข้าสู่โครงข่าย หรือเมื่อท่านเข้าสู่ระบบและใช้โครงข่าย หรือใช้บริการออนไลน์หรือบริการโทรศัพท์ของเรา
 • เมื่อท่านซื้อหรือ ลงทะเบียนการรับประกัน สำหรับสินค้าของอีเลคโทรลักซ์ และ/หรือบริการของอีเลคโทรลักซ์
 • เมื่อท่านเข้าร่วมงาน การแข่งขัน หรือเข้าร่วม โปรโมชั่น หรือ กิจกรรมที่เราจัดขึ้น
 • เมื่อท่านลงทะเบียนการซื้อสินค้า ท่านสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ที่ท่านมีสิทธิได้รับเมื่อซื้อสินค้า
 • เมื่อท่านเข้าสู่เวปไซต์ของเราโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น เมื่อท่านลงชื่อเพื่อรับจดหมายข่าว) เมื่อท่านให้ข้อมูลทางโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ หรือเอกสาร เช่น การลงทะเบียนแบบรับประกันสินค้า
 • เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกลุ่มรอยัลตี้ (loyalty clubs) ของเรา หรือโปรแกรมสมาชิก
 • เมื่อท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในสินค้าหรือบริการของเรา หรือ เมื่อท่านกรอกแบบคำขอสั่งซื้อ แบบสอบถามหรือแบบสำรวจใดๆ หรือเข้าร่วมการแข่งขัน
 • เมื่อท่านมีส่วนร่วมกับเราผ่านโซเชียล มีเดีย เช่น โพสต์ข้อความบนหน้าเฟสบุ๊คของเรา
 • จากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้รับจ้าง และตัวแทน
 • จากแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
 • จากการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ บริการ และซ่อมแซ่มสินค้าของอิเลคโทรลักซ์
 • เมื่อท่านได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา
 • จากโครงข่ายอื่นๆของเรา

3.2 ข้อมูลใดๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน เช่น จำนวนผู้ใช้งานทีเข้าชมโครงข่ายที่รวบรวมจากโค๊ดฝังตัว (code embedded) บนหน้าเพจของโครงข่าย ท่านไม่สามารถปิดโค๊ดบนเพจเหล่านี้

3.3 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ประเภทการสืบค้น ซึ่งรวมถึง “คุกกี้” คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ เวปไซต์สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยัง ฮาร์ดไดร์ฟ (hard drive)ของคอมพิวเตอร์แต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึก คุกกี้ทำให้การใช้โครงข่ายง่ายขึ้น โดยการรักษาข้อมูลที่ท่านเลือกบนเวปไซต์โดยเฉพาะ ทำให้ท่านสามารถได้รับบริการที่เราเสนอให้ท่านโดยสมบูรณ์ การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เวปไซต์ส่วนใหญ่ใช้เป็นสำคัญ โปรแกรมช่วยสืบค้นส่วนใหญ่กำหนดให้ยอมรับคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมสืบค้นของท่านให้ไม่มีคุกกี้ หรือ เตือนท่านเมื่อท่านกำลังใช้คุกกี้

3.4 เราอาจใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนของท่านจากผู้ใช้อื่นบนโครงข่าย ตามที่กล่าวข้างต้น คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กของจดหมาย ตัวเลข ที่เราเก็บรักษา จากการสืบค้นของท่านหรือบนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถปิดหรือทำให้คุกกี้ใช้งานไม่ได้จากการตั้งค่าการสืบค้น เราใช้คุกกี้จากการเข้าระบบเพื่อที่จะจดจำท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ เราใช้ เซสชั่น คุกกี้ (session cookies)เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของท่าน หน้าต่อหน้า และ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ท่านเลือกป้อนเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ระบบจะไม่ถามคำถามเดิมกับท่านอีกครั้ง โครงข่ายใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเก็บสถิติการใช้เวปไซต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเชื่อถือได้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้โครงข่ายของเราอย่างไรและ วิธีการที่ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามท่าน เช่น ท่านใช้เวลาเท่าใดบนโครงข่าย และ เพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดการใช้โครงข่ายท่านกำลังยอมรับที่จะใช้คุกกี้บนโครงข่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้จากบุคคลภายนอกได้ ข้อมูลเพิมเติมสำหรับประเภทของคุกกี้และคุกกี้ทำงานอย่างไรเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org

3.5 เราอาจใช้ แฟลช คุกกี้ (flash cookies) ”แฟลชคุกกี้” (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Local Shared Objects หรือ “แอลเอสโอเอส” ) คือไฟล์ข้อมูลเหมือนกับ คุกกี้ แต่มันสามารถเก็บรักษาข้อมูลซับซ้อนได้ แฟลชคุกกี้ ถูกใช้ในการตั้งค่าการจดจำ ความพึงพอใจ และการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอ เกมส์ในรูปแบบตอบโต้ได้ (interactive gaming) และบริการที่คล้ายกันอื่นๆ เราอาจใช้ เวป บีคอนส์ (web beacons) เวป บี คอนส์ คือ ภาพขนาดเล็กที่เขียนบนเวปเพจ หรือ อีเมล์ที่สามารถใช้เป็นที่เก็บบันทึกหน้าและ โฆษณาที่ผู้ใช้งานได้กดใช้งาน หรือ ติดตามการแสดงผลของอีเมล์ที่เป็นโฆษณาทางการตลาด เราอาจใช้ แอนะลิติกส์ แท็กส์ (analytics tags) หากเราใช้ แอนะลิติกส์ แท็กส์จะถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ว่า อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าชอบที่จะทำและประสิทธิผลของข้อมูลและโฆษณาของเรา แอนะลิติกส์สามารถช่วยให้เราตอบสนองความต้องการจากประสบการณ์การสืบค้นหรือซื้อของของลูกค้า เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวบโดย แอนะลิติกส์ แท็กส์ หรือ ติดตามความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในโดยมีวัตถุประสงค์ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เรากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของท่าน (เช่น ประวัติการซื้อสินค้า และ ข้อมูลทางสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์

3.6 โครงข่าย อาจรวมถึงการเชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งทำให้คุณเข้าถึงหลายเวปไซต์ และ ออนไลน์แอพลิเคชั่น ซึ่งจัดทำโดยอีเลคโทรลักซ์ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา เวปไซต์อื่นๆ หรือออนไลน์แอพพลิเคชั่นของอีเลคโทรลักซ์ เหล่านี้ เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ และ หากไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ จะบังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากโครงข่ายรวมการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเวปไซต์ภายนอกอื่นที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดย อีเลคโทรลักซ์ เราแนะนำให้ ท่านอ่านนโยบาย และ ข้อกำหนดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายเหล่านั้นเพื่อเข้าใจ ว่าองค์กรเหล่านั้นจะปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายในทางปฎิบัติของโครงข่ายภายนอกเหล่านั้น


4. วัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 อีเลคโทรลักซ์ จะ/อาจจะ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ดังนี้

(ก) ดูแล อำนวยความสะดวก ดำเนินการ และ/หรือ จัดการกับ เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานของท่านหรือการเข้าโครงข่าย รวมไปถึงการระบุตัวตนของท่านเพื่อเข้ารหัส เข้าสู่ระบบโครงข่าย และ บริการออนไลน์ที่เราหรือตัวแทนของเราได้ให้ไว้ โดยไม่มีข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น หากท่าน

(i) เข้าถึง หรือ ลงชื่อเข้าสู่ระบบโครงข่าย โดยรับรองการเข้าระบบด้วยโครงข่ายโซเชียล เน็ตเวิร์ค หรือ

(ii) ใช้ ฟีเจอร์ ของโครงข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น วิจิท (widgets) ปลั๊กอิน (plug-ins) และ ตัวค้นหาการส่งข้อความเตือน (browser push notification) ที่ทำขึ้นใช้งานได้บนโครงข่ายของเรา

มันอาจส่งผลให้ข้อมูลหรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกรวบรวมหรือใช้ร่วมกันระหว่างเราและบุคคลภายนอก เช่น หากท่านใช้ ฟีเจอร์ เฟสบุ๊ค “ไลค์ (Like)” เฟสบุ๊คอาจจะลงทะเบียนข้อเท็จจริง ว่าท่าน “ไลค์ (Like)” สินค้า และ อาจโพสข้อมูลเหล่านั้นบน เฟสบุ๊ค (โครงข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค หมายถึง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ ดิจิตอลแพลตฟอร์ม ที่เป็นของบุคคลภายนอกหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกนั้นได้ ถูกใช้โดยคนที่สร้างโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ มีความสัมพันธ์บนโซเชียล หรือ การติดต่อสื่อสาร กับ คนอื่นๆ เช่น รวมถึง เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์) การดำเนินการของท่านตาม (i) หรือ (ii) ข้างต้น ได้ยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข) ตรวจสอบ ทำงาน และ /หรือ ติดตามการใช้งานโครงข่ายของท่าน เพื่อที่จะ ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ อำนวยความสะดวก หรือ ดูแลการใช้งานโครงข่าย และ/หรือ ช่วยให้เราทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้งานโครงข่าย

(ค) การเข้าถึง และดำเนินการตามคำขอของท่าน ในการซื้อ และ/หรือ การสมัครสมาชิก ในสินค้าหรือบริการของเรา

(ง) การชำระเงิน ค่าสินค้าและบริการของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัด งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินค้าหลังการขาย)

(จ) การลงทะเบียนท่านเป็นลูกค้าของอีเลคโทรลักซ์ และ/หรือ ดูแล ดำเนินการและ/หรือ ดูแล ด้านบัญชีที่ท่านเปิดใช้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นบัญชีสมาชิกหรือ บัญชีอื่น รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการติดต่อหรือกิจกรรมของท่านบนโครงข่าย หรือการติดต่อ หรือกิจกรรมของท่านกับเรา หรือ การลงทะเบียนรับประกันสินค้าหรือบริการที่ท่านได้รับ ซื้อ และใช้สินค้าของอีเลคโทรลักซ์

(ฉ) การดูแล อำนวยความสะดวก ดำเนินการ และ/หรือ จัดการ ความสัมพันธ์ท่านกับเรา การติดต่อใดๆ หรือ กิจกรรม ที่ดำเนินบนโครงข่าย หรือ ร้านค้าปลีก ของเรา รวมถึงการดำเนินการแอพพลิเคชั่นของท่าน การสั่งซื้อ การชำระเงิน รายการที่ใช้งาน และการจัดสินค้าและ/หรือ บริการตามคำขอของท่าน เว้นแต่ข้อจำกัดทั่วไปข้างต้น หากท่านทำรายการสั่งซื้อเพื่อจะจัดส่งสินค้าให้ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่าน ให้กับผู้รับที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น ๖ (ได้แก่ รวมไปถึงชื่อของท่าน) ท่านยังตกลงและยอมรับว่า การจัดส่งตามรายการซื้อของท่าน จะเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้การจัดส่งตรงกับชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่าน ที่แสดงไว้ที่หน้ากล่องพัสดุ ซองจดหมาย หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง แล้วแต่กรณี ที่สามารถมองเห็นได้โดยบุคคลภายนอกที่เห็นพัสดุ ซองจดหมายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น

(ช) การดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือ ตอบข้อสงสัยใดๆ ของท่าน (หรือแสดงให้เห็นว่ามาจาก) ท่าน หรือ ตัวแทนของท่าน รวมถึง การตอบข้อร้องเรียนหรือแบบสอบถามการบริการลูกค้าของท่าน หรือ ตอบคำถามในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา

(ซ) การติดต่อ หรือสื่อสารกับท่าน ผ่านโทรศัพท์ หรือ voice call การส่งข้อความ และ/หรือ การส่งโทรสาร อีเมล์ และ/หรือ จดหมาย เพื่อ ดูแล และ /หรือ จัดการการใช้งานบนโครงข่าย การเป็นสมาชิก และ/หรือ บัญชีของท่าน ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และรายการใดๆที่ท่านดำเนินการกับเรา ท่านตกลงและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับเรานั้น สามารถทำได้โดยการส่งหรือการตอบโต้จดหมาย เอกสาร หรือ การแจ้งให้ทราบ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันทำให้จัดส่ง ตรงกันกับ ด้านหน้าซองจดหมาย หรือ กล่องพัสดุ

(ฌ) การให้บริการท่านในฐานะเจ้าของบัญชี ลูกค้า สมาชิกรอยัลตี้ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ของเรา หรือ เมื่อท่านขอ ให้เรา จัดการหรือดำเนินการให้ท่าน เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างการตลาดด้วยเกมส์ (gamification) โซเชียล อีเวนท์ ที่เราจัดขึ้น

(ญ) การแชร์ หรือ การเปิดเผย (ตามดุลพินิจของเรา) คำแนะนำ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ เนื้อหา (รวมถึง เสียง วีดีโอ หรือ อื่นๆ) (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอแนะ”) ที่ท่านได้ให้ผ่านทาง โซเชียล เน็ตเวิร์ค บนโครงข่าย ถึงเรา (รวมถึงที่ ร้านค้าปลีก) กับผู้ใช้งานอื่นบนโครงข่าย หรือ สาธารณะ สำหรับการเผยแพร่ และ/หรือ เพื่อการส่งเสริมการขาย ความเห็นทางการตลาด หรือ การจัดการแสดง ธุรกิจ สินค้า หรือบริการ ของอีเลคโทรลักซ์ และ/หรือ เพื่อสอบถามลูกค้า และ/หรือเพื่อ นำเสนอข้อเสนอแนะของท่านสู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะ หรือ เพื่อการอื่น ทั้งนี้รวมถึงการที่เราเปิดเผยชื่อของท่านไปกับข้อเสนอแนะของท่านด้วย เว้นแต่ข้อจำกัดทั่วไปข้างต้น ทั้งนี้ เราอาจ/อาจจะเผยแพร่หรือ แชร์ ข้อเสนอแนะและชื่อของท่านใน แพลตฟอร์ม สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ในรายงานประจำปีของเรา (รวมทั้งบริษัทในเครือของเรา) (ถ้ามี) และอื่นๆ และ/หรือ การรวมเป็นบริษัท ในส่วนการทำการตลาดของอีเลคโทรลักซ์ สื่อ/วัสดุ ทางการตลาด หรือ วีดีโอที่เกี่ยวกับบริษัท ที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านต้องไม่ให้ข้อเสนอแนะกับเราหากท่านไม่ต้องการให้ข้อเสนอแนะของท่านเปิดเผยต่อสาธารณะ หากท่านต้องการให้ ข้อเสนอแนะที่ให้ไว้กับเราไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โปรดจัดส่งอีเมล์แยกถึงแผนกลูกค้าของเรา ที่ customercarethai@electrolux.com และ ใส่หัวข้ออีเมล์ของท่านโดยใช้คำว่า “เป็นความลับ”

(ฎ) การเข้าใจในความสนใจ ความสัมพันธ์ และ ความพึงพอใจของท่าน

(ฏ) เพื่อให้เป็นไปตาม หรือบังคับตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา หรือความตกลง ที่เข้าทำสัญญาในนามของ อีเลคโทรลักซ์ (และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม) ซึ่ง อีเลคโทรลักซ์ (และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม) ต้องผูกพัน หรือ มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามตามสัญญาหรือความตกลงนั้น

(ฐ) การระบุตัวตนของท่าน และช่วยท่าน ในการใช้สินค้า บริการ และ บริการด้านเวปไซต์

(ฑ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ เราให้การโฆษณาทางการตลาด ข้อมูลส่งเสริมการขาย วัตถุ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การแข่งขัน บริการ และ/หรือ อีเวนท์ (รวมถึงองค์กรอื่นที่อีเลคโทรลักซ์อาจร่วมทำงานด้วย) อีเลคโทรลักซ์ (รวมถึง บริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) หรือ บุคคลนอกองค์กร อาจ จำหน่าย ทำการตลาด เสนอ จัดองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าสินค้า บริการ เหล่านั้น และ/หรือ อีเวนท์ที่มีในปัจจุบัน หรือจัดขึ้นในอนาคตด้วยรูปแบบใดๆในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดโดยการโทรผ่านอินเตอร์เน็ต (voice calls), การส่งข้อความ การส่งไปรษณีย์ โทรสาร การส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงที่อยู่อีเมล์ของท่าน การส่งข้อความเตือน หรือการเตือนรูปแบบอื่นที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น หรือ ควบคุมเทคโนโลยีอื่นๆ (เช่น เทคโนโลยีช่วยหาพิกัด) สำหรับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา (“แอพ”) บน อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือ เทคโนโลยีอย่างอื่นบน คอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่น ท่านอาจคัดออก หรือ ถอนออกข้อมูลนี้ ในเวลาใดๆ โดยส่งอีเมล์ให้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

(ฒ) การดำเนินการสอบทานธุรกิจหรือ การคัดกรองกิจกรรมอื่น (รวมถึงการตรวจสอบประวัติ) ตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์บังคับ (ไม่ว่าของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ปรับใช้กับเรา หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม กฎเกณฑ์หรือแนวทางของหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เรากำหนดบังคับใช้กับเรา หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม และ/หรือ กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงของเรา ตามที่กฎหมายอาจกำหนดไว้ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) หรือ ที่อีเลคโทรลักซ์ได้ปรับใช้กับบริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม

(ณ) เพื่อป้องกัน หรือ สอบสวนการฉัอโกง การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้น หรือ การประพฤติผิด ไม่ว่ามีความสงสัยในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ จัดการกับการมีส่วนได้เสีย หรือ ดำเนินการ และ/หรือ สอบสวน คำร้องเรียน

(ด) เพื่อปฎิบัติตาม หรือ กระทำการใดที่ถูกกำหนดให้ปฎิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมกฎเกณฑ์ข้อกำหนด ตามเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับเรา หรือ บริษัทในเครือ/ บริษัทในกลุ่มของเรา รวมไปถึงการประชุม การกระทำที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดกฎหมาย ที่บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม ต้องปฎิบัติตาม และ/หรือ วัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ออกโดยหน่วยงานที่ควบคุม (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่ เราหรือ บริษัทในเครือ/ บริษัทในกลุ่มถูกมุ่งหมายว่าจะต้องปฎิบัติตาม

(ต) เพื่อปฎิบัติตาม หรือ กระทำการใดที่ถูกกำหนดให้ปฎิบัติตาม คำร้องขอ ตามคำสั่ง ของหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือ ต่างประเทศ) หรือ เราอาจถูกกำหนดให้ปฎิบัติตาม หรือ ตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูล จาก ตัวแทนของรัฐ กระทรวง คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานเดียวกัน (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสังสัย หมายถึง เรา อาจ/จะ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อหน่วยงานข้างต้น ตามที่หน่วยงานร้องขอ หรือ เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานนั้นๆ

(ถ) ทำการวิจัย (รวมไปศึกษาวิจัยลูกค้า) สำรวจทางการตลาด วิเคราะห์ และ/หรือ กิจกรรมการพัฒนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัด การวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจ และ/หรือ การรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากร) เพื่อปรับปรุง การบริการหรือการอำนวยความสะดวกของเรา หรือ พัฒนาความเข้าใจกับความสนใจ ความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเราที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับโครงข่ายดีขึ้น หรือ เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เว้นแต่ข้อจำกัดทั่วไปข้างต้น เราอาจ/จะ ส่งการสำรวจหรือคำขอนี้ไปยังท่านเป็นการส่วนตัว หรือ สำรวจโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือทางจดหมาย

(ท) รักษา ให้สิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ (ไม่ว่าการกู้คือความเสียหายหรือ ประการอื่น) ให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

(ธ) อำนวยความสะดวก ดำเนินการ และ/หรือ ช่วยเหลือ การตรวจสอบภายนอก หรือ การตรวจสอบภายใน ของธุรกิจของอีเลคโทรลักซ์ หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(น) การทำรายงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์กับท่าน และ/หรือ การสร้างสถิติ และการศึกษาวิจัยการติดต่อสัมพันธ์นั้น เพื่อการรายงานภายใน และ/หรือ การจัดทำรายงาน และ/หรือ การเก็บบันทึกเป็นสำคัญ

(บ) การดูแลรักษา และ พัฒนาระบบธุรกิจของเรา และ โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการทดสอบ และ การปรับปรุงให้ระบบเหล่านี้ทันสมัย

(ป) ดำเนินการ และ/หรือ อำนวยความสะดวกให้ รายการสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือ ศักยภาพของรายการสินทรัพย์ทางธุรกิจ ซึ่ง รายการเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับ อีเลคโทรลักซ์ ในฐานะ ผู้มีส่วนร่วม หรือ เกี่ยวข้อง กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือ ของอีเลคโทรลักซ์ โดยเฉพาะ หรือ ในฐานะ ผู้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง กับ อีเลคโทรลักซ์ และ/หรือ บุคคลใดๆ นอกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือ ของอีเลคโทรลักซ์ หรือ อาจมีบุคคลภายนอกองค์กรผู้มีส่วนร่วมกับการทำรายการนั้นๆ “รายการสินทรัพย์ทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ จำหน่าย เช่า รวม ควบรวม หรือ การได้มาใดๆ การจำหน่ายจ่ายโอน หรือ การจัดหาเงินทุน ขององค์กร หรือ บางส่วนขององค์กร หรือ ของส่วนใดๆของธุรกิจหรือสินทรัพย์ขององค์กร

(ผ) ในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามนี้ ท่านตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้เป็นนิรนามนั้น จะไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไป และ ข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นที่ใช้บังคับจะไม่บังคับใช้กับข้อมูลนิรนามนั้นๆ

(ฝ) การรายงานของ อีเลคโทรลักซ์ บริษัทในกรุ๊ปของอีเลคโทรลักซ์ หรือ บริษัทแม่ เพื่อวัตถุประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ถึงรายงานการดำเนินธุรกิจของอีเลคโทรลักซ์ (บริษัทในกรุ๊ปของอีเลคโทรลักซ์ หมายถึง อีเลคโทรลักซ์ บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ บริษัทในกลุ่ม ทั่วโลก) รวมไปถึงการจัดทำสถิติ และการศึกษาวิจัย ภายใน และ/หรือ การจัดทำรายงาน และ/หรือ การเก็บบันทึกเป็นสำคัญ ของอีเลคโทรลักซ์ หรือ บริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ

(พ) การดำเนินการ หรือ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ ของกระบวนการล้มละลาย การเลิกกิจการ การปฎิรูป การเปลี่ยนโครงสร้าง การไม่สามารถชำระหนี้ได้ การพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ การโอนสิทธิประโยชน์ความเป็นเจ้าหนี้ ของอีเลคโทรลักซ์ ( วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ต่อไปจะรวมเรียก ว่า “วัตถุประสงค์” )


4.2 ในส่วนวัตถุประสงค์ทางการตลาด ตาม ข้อ 4.1 (ฑ)(ฌ) ข้างต้น ท่านอาจจะแจ้งเราในเวลาใดๆ ซึ่งท่านไม่ต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด อีกต่อไป และ คัดออก ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ตอบโต้ผ่านช่องทางที่ท่านได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือ ได้ติดต่อไว้กับเราตามที่อยู่ติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และ ท่านต้องการหยุดรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถทำได้โดยเปลี่ยนการติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ หรือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของท่าน

4.3 เพื่อหลี่กเลี่ยงข้อสงสัย ท่านตกลงและ ยินยอมให้อีเลคโทรลักซ์แชร์ข้อมูลที่เป็นนิรนามกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นจะไม่บังคับใช้กับข้อมูลที่เป็นนิรนามนั้น ซึ่งไม่ระบุตัวตนหรือความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่น จะไม่ให้สิทธิท่านในการคัดค้านองค์กรที่มีหน้าที่จัดการหรือดำเนินการเกี่ยวข้อมูลนิรนาม


5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกเก็บรักษา ดำเนินการหรือจัดการอย่างไร

5.1 อีเลคโทรลักซ์ ดูแลคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ ในการนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาเป็นความลับและปลอดภัย รวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญและจัดระเบียบวิธีการ ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จาก การละเมิดกฎหมาย หรือ ถูกทำลายโดยอุบัติเหตุ สูญหายโดยอุบัติเหตุ รวบรวมข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ ใช้ เปิดเผย เข้าถึง คัดลอก แก้ไข รั่วไหล ทำให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือ รูปแบบการดำเนินการอื่นๆอันละเมิดต่อกฎหมาย

5.2 ข้อมูลใดๆที่ให้ไว้แก่เราบนโครงข่ายถูกคุ้มครองโดย มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5.3 หากเราโอนถ่ายข้อมูลจากเซิฟเวอร์ของเราไปยังคอมพิวเตอร์หลักของเรา เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำนั้นปลอดภัย การเข้าระบบคอมพิวเตอร์หลักของเรา จะถูกป้องกันโดย ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบที่กำหนดไว้ ซึ่งสัมพันธ์กับ ข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกรักษาไว้ อีกทั้ง โครงข่ายจะมีระบบตรวจจับการบุกรุก เพื่อตรวจสอบการคุกคามความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

5.4 ข้อมูลใดๆที่ถูกเก็บเป็นเอกสาร หรือ ในระบบอีเลคโทรลักซ์จะถูกปกป้องจากผู้ไม่มีสิทธิเข้าสู่ระบบ โดยใช้ตัวเลขตามขั้นตอนความปลอดภัย รวมทั้ง รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ

5.5 โปรดตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ 100% ในขณะที่เรามุ่งหมายที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความปลอดภัยและปกป้องข้อมูล เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ท่านให้หรือส่งผ่านมายังเรา ท่านยอมรับความเสี่ยงในเงื่อนไขใดๆ ของข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง

5.6 เราจะปรับใช้มาตรการนั้น กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองหรือควบคุม โดยทำลาย และ/หรือ ทำให้นิรนามทันทีที่มีเหตุผลอันสมควรสันนิษฐานได้ว่า (i) ไม่มีจุดประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลหรือรักษาข้อมูลนั้นไว้เพื่อให้บริการอีกต่อไป และ (ii) ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือทางพาณิชย์


6. เมื่อไรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 อีเลคโทรลักซ์ อาจหรืออาจจะ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อบุคคลภายนอก องค์กรภายนอกอีเลคโทรลักซ์ รวมไปถึง บริษัทในเครือของอิเล็กทรอลักซ์ และ องค์กรเหล่านั้น อาจจะตั้งอยู่ ( และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเปิดเผย) ต่างประเทศ และ นอกเขตประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น และต่อมา บุคคลภายนอกนั้นๆ จะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ตามลำดับ การเปิดเผยเหล่านี้ ถูกทำขึ้นโดยการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความเป็นส่วนตัวและเป็นความความลับ แล้วแต่สถานการณ์ องค์กรภายนอกที่เราเปิดเผยข้อมูลโดยปกติทั่วไป รวมไปถึง

 • องค์กรภายนอกที่อีเลคโทรลักซ์ว่าจ้างให้ช่วยเหลือ เพื่อการให้บริการท่าน รวมไปถึง การจัดส่ง ติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม
 • ผู้ผลิต ตัวแทน และ บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราได้ติดต่อเชิงพาณิชย์ เพื่อธุรกิจ การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การช่วยเหลือหรือให้บริการแก่เราเหล่านั้น เช่น ที่รับส่งจดหมาย ศูนย์ประสานงานบริการ บริษัทให้บริการเครือข่าย บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทเกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยี และ ศูนย์จัดเก็บข้อมูล
 • การวิจัยทางการตลาด การทำการตลาด และ/หรือ เป็นผู้ให้บริการขายสินค้าทางโทรศัพท์
 • ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เช่น ผู้สอบบัญชี และ ทนายความ ผู้รับประกันภัย
 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ควบคุมกฎเกณฑ์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่กำหนดให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
 • บริษัททีเกี่ยวข้องกัน บริษัทในเครือ พันธมิตรทางการค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัด เช่น หากเราได้รับคำร้องเรียน ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสินค้า ไปยังผู้ผลิตตามสัญญา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือ บุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นผลิตขึ้นที่ใด
 • ผู้รับโอนสิทธิที่แท้จริง หรือผู้ถูกเสนอให้รับโอนสิทธิ หรือ ผู้รับโอนธุรกิจของอีเลคโทรลักซ์ หรือ บริษัทควบรวมที่เกิดจากอีเลคโทรลักซ์ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อจัดตั้งบริษัทควบรวมนั้นใหม่
 • บุคคลภายนอกที่อีเลคโทรลักซ์เปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ และ บุคคลภายนอกนั้น จะทำการรวบรวม และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ต่อไปตามลำดับ

6.2 เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสมาชิกในต่างประเทศ ของบริษัทในกลุ่มของ อีเลคโทรลักซ์ (รวมไปถึงคู่ค้า) ผู้ที่อาจจะติดต่อกับท่านเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะอย่าง หรือ ข้อเสนอพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

6.3 เราอาจเปิดเผยข้อมูลข้องท่านกับผู้ซื้อ หรือ บริษัทผู้รับช่วงต่อ ที่เกี่ยวข้องกับ การจำหน่ายของอีเลคโทรลักซ์ หรือ นิติบุคคล หรือ การขายสินทรัพย์สำคัญทั้งหมดของอีเลคโทรลักซ์ หรือ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.4 หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย เราจะปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศนั้น ทั้งนี้ รวมถึงการปฎิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบถึงองค์กรผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่ชัดในต่างประเทศซึ่งถูกบังคับตามกฎหมายให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่วางมาตรฐานในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่เทียบเคียงได้กับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย


7. เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามจากท่าน

7.1 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ ไม่ใช่ของท่าน แก่อีเลคโทรลักซ์ ท่านรับรองและรับประกันต่ออีเลคโทรลักซ์ และ ให้การยืนยันโดยที่นี้ ว่า

(ก) ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นให้เรา ท่านมีและได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามเหล่านั้น ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้

(i) อนุญาตให้ท่าน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ต่ออีเลคโทรลักซ์โดยมีวัตถุประสงค์ และ

(ii) อนุญาตให้อีเลคโทรลักซ์ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด ใน ข้อ 4 ที่กล่าวไว้ข้างต้น

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลที่สาม ท่านเปิดเผยต่อเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

(ค) ท่านมีเหตุผลในการกระทำแทนบุคคลที่สามเหล่านั้น และ ท่านมีอำนาจทำแทนบุคคลที่สามนั้น ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา แก่อีเลคโทรลักซ์และ เพื่อให้อีเลคโทรลักซ์รวบรวม ใช้ เปิดเผย ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์ และ

(ง) บุคคลที่สาม ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นอย่างเดียวกัน


8. การเข้าถึง และ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง หรือ การถอนคืนความยินยอมของท่าน

8.1 อีเลคโทรลักซ์ดำเนินการตามขั้นตอนโดยสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เรารวบรวม เปิดเผยและ ใช้ นั้นถูกต้องและสมบูรณ์ในกรณีที่เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับท่าน หรือเปิดเผยต่อองค์กรอื่น อย่างไรก็ดี ท่านต้องแจ้งเราถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสำคัญ หรือ หากมีความผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของที่เราเก็บรักษาไว้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผลมาจากการไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ให้เราในเบื้องต้น

8.2 ภายใต้ ข้อยกเว้นเฉพาะตามกฎหมาย ทุกคนที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเข้าระบบ หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย ท่านจะต้องส่งคำขอในการเข้าสู่ระบบ หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านอาจจะได้รับสิทธิให้ใช้ หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองถูกต้อง โดยติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง เราต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากท่าน เพื่อการค้นหาตัวตนที่แท้จริงและลักษณะคำขอของท่าน เพื่อที่จะดำเนินการตามคำขอให้ท่าน

8.3 อีเลคโทรลักซ์อาจคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือของเราตามสมควร และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุนั้นๆ

8.4 การขอเข้าสู่ระบบข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่าน เราจะค้นหาข้อมูลใกล้เคียงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาอันสมควร เพื่อที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน นับแต่เวลาที่ท่านได้ร้องขอ

8.5 การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่าน เราจะดำเนินการตามคำขอให้ โดยบังคับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่น รวมถึงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่เวลาที่ท่านได้รัองขอ

8.6 ท่านอาจถอนคืนความยินยอมของท่านสำหรับการรวบรวมข้อมูล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือภายใต้การควบคุม ของเรา โดยการยื่นคำขอของท่านผ่านทางที่อยู่อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายในระยะเวลอันสมควร นับแต่เวลาที่ท่านได้ขอถอนคืนความยินยอมนั้น และ หลังจากนั้นเราจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่ระบุไว้ในคำขอ เว้นแต่ กฎหมาย หรือ กฎมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นอนุญาตให้เราทำได้ อย่างไรก็ดี การถอนคืนความยินยอมของท่าน ย่อมส่งผลเฉพาะทางกฎหมายที่เกิดจากการถอนคืนนั้น ในการนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการถอนคืนความยินยอมที่ให้เราดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเท่า อาจหมายความได้ว่า เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามรายการที่ท่านได้เข้าสู่ระบบหรือติดต่อสื่อสารกับเราให้เป็นผลสำเร็จ หรือ ยกตัวอย่างเช่น ไม่อาจส่งข้อมูลไปยังท่านตามคำขอ แล้วแต่สถานการณ์


9. ท่านจะทำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโยบายส่วนตัวได้อย่างไร

9.1 หากท่านมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ หากท่านเชื่อว่ามีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่าง โดยให้ระบุลักษณะทั่วไปของข้อร้องเรียนของท่าน

9.2 เราจะพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน และใช้ความพยายามตอบข้อสงสัยท่านภายในเวลาอันสมควรนับแต่ได้รับข้อร้องเรียนนั้น


10. จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร

10.1 หากท่านมีข้อสงสัย ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ถ้าท่านต้องการขอเข้าสู่ระบบ หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือ ถอนคืนคำยินยอม โปรดติดต่อหรือ ส่งคำขอของท่านให้เรา ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อีเลคโทรลักซื ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์: customercarethai@electrolux.com


11. ทั่วไป

11.1 ความยินยอมของท่าน ที่ให้ไว้ ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการเพิ่มเติมและไม่ได้แทนที่ความยินยอมอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ กับ อีเลคโทรลักซ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อนุญาตให้องค์กร เช่น เรา รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่าน การอนุญาตตามกฎหมายนั้น จะมีผลบังคับใช้ต่อไป
 

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดนโยบายการปกป้องข้อมูลของอีเลคโทรลักซ์

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 พ.ค. 2561

compare channel adviser image