นโยบายความเป็ นส่วนตัว-ประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เอบี อีเลคโทรลักซ์ (“อีเลคโทรลักซ์”) กรุณาอ่านเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้ให้ใช้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น เมื่อท่านได้ยินยอมและเข้าใช้งานเว็บไซต์จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (“เงื่อนไขการใช้งาน”) ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านไม่ต้องยินยอมหรือใช้งาน หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดจากเว็บไซต์

คุกกี้ (Cookies) 
เอบี อีเลคโทรลักซ์ (มหาชน) ใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของอีเลคโทรลักซ์ ไฟล์ “คุกกี้” จะถูกส่งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบุท่าน เป็นผู้ใช้งานเฉพาะรายและจัดเก็บค่าเฉพาะส่วนตัวและข้อมูลด้านเทคนิค บริษัทฯ จะใช้ 

ก) “คุกกี้” ถาวร (คือ คุกกี้ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบทิ้ง) และ
ข) “คุกกี้” ชั่วคราว (คือ คุกกี้ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าท่านจะได้ปิดเบราว์เซอร์)

ในตัวของไฟล์ “คุกกี้” เองไม่ได้บรรจุหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หากท่านได้ส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์อีเลคโทรลักซ์ ข้อมูลจะทำการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้

หากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ของ เอบี อีเลคโทรลักซ์ (มหาชน) ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้เบราว์เซอร์ของท่านไม่ยอมรับคุกกี้ (คำแนะนำในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์อยู่ในหัวข้อความช่วยเหลือในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมบางส่วนของเว็บไซต์อีเลคโทรลักซ์ได้ 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ อีเลคโทรลักซ์ให้สิทธิอย่างจำกัดแบบไม่เฉพาะตัวและไม่สามารถโอนได้ในการเข้า ใช้งาน และแสดงเว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในประการใด 

อีเลคโทรลักซ์อนุญาตให้ท่านเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูล (“เนื้อหา”) จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานของท่านเป็นการส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชยกรรมเท่านั้น การอนุญาตนี้ไม่ได้เป็นเการโอนกรรมสิทธิในเนื้อหาและสำเนาของเนื้อหา และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 1) สำหรับสำเนาเนื้อหาทั้งหมดที่ดาวน์โหลด ท่านต้องยึดถือไว้ซึ่งบรรดาลิขสิทธิ์ และคำบอกกล่าวทรัพยสิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหา 2) ท่านไม่อาจดัดแปลงเนื้อหาไม่ว่าในประการใด หรือทำซ้ำ หรือแสดงในที่สาธารณะ แสดง หรือจัดจำหน่าย หรือใช้ในประการอื่นใด หรือสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ และ 3) ท่านต้องไม่โอนเนื้อหาไปให้ยังบุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านจะได้บอกกล่าวและบุคคลดังกล่าวตกลงที่จะยอมรับซึ่งภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดเพิ่มเติมทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นคราวๆ ไป เว็บไซต์นี้รวมถึงบรรดาเนื้อหาล้วนแต่มีลิขสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและตามบทบัญญัติของสนธิข้อตกลง ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามบรรดากฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกในการใช้งานเว็บไซต์นี้ และจะป้องกันการทำสำเนาเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในคำประกาศนี้ อีเลคโทรลักซ์ไมได้ให้สิทธิโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายสิทธิบัตร การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าแก่ท่าน

บัญชีผู้ใช้ 
ท่านอาจจำเป็นต้องเปิดบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าชมส่วนที่จำกัดไว้ของเว็บไซต์นี้ได้ ในกรณีดังกล่าวท่านต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนดังที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ท่านอาจจำเป็นต้องสร้างรหัสผ่าน ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรหัสผ่านและบัญชีของท่านเป็นความลับ นอกจากนั้นท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดและทั้งหมดที่เกิดจากบัญชีดังกล่าว ท่านตกลงที่จะแจ้งอีเลคโทรลักซ์ทันทีถึงการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อกำหนดเรื่องการรักษาความปลอดภัยอื่นใด อีเลคโทรลักซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ซึ่งท่านอาจได้รับอันเป็นผลจากการที่มีบุคคลอื่นใดใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน 

การรับประกันของผู้ใช้ 
ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านจะใช้เว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้ตลอดจนตามกฎหมายและบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ และจะปฏิบัติตามบรรดานโยบายและระเบียบของเว็บไซต์ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อ (ก) ส่งสแปม (Spam) หรือการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้ร้องขอ (ข) แสร้งทำเป็นอีเลคโทรลักซ์หรือบุคคลอื่นใด (ค) ปลอมแปลงเฮดเดอร์หรือใช้เครื่องบ่งชี้เพื่อปลอมแปลงแหล่งกำเนิดของเนื้อหาใดๆ ที่ถ่ายทอดอยู่บนเว็บไซต์ (ง) แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดอย่างเป็นเท็จ (จ) กระทำการในลักษณะซึ่งส่งผลลบต่อความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น (ฉ) เข้าร่วมในกิจกรรมที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ช) โพสท์หรือส่งเนื้อหาใดซึ่งอาจฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในประการใด หรือซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง ดูหมิ่น หยาบคาบ หรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรือซึ่งมีการโฆษณาหรือการเชิญชวนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด (ซ) สะสมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้ใช้รายดังกล่าว หรือ (ฌ) ไม่ปฏิบัติตามการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวที่ระบุไว้ใน (ซ) หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวนี้ ท่านไม่อาจใช้เว็บไซต์นี้ได้ และอีเลคโทรลักซ์เองก็จะไม่ผูกพันตามข้อตกลงนี้และขอสงวนสิทธิตามกฎหมายที่มีทั้งหมดอันเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว 

หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน ท่านต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดแก่อีเลคโทรลักซ์ และบริษัทในเครือของอีเลคโทรลักซ์อันเป็นผลมาจากการกระทำของท่าน 

การเปลี่ยนแปลง
อีเลคโทรลักซ์ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ เวลาใดๆ ก็ตามแล้วแต่ดุลยพินิจของอีเลคโทรลักซ์แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสท์คำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีโพสท์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อตกลงนี้บนเว็บไซต์จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

อีเลคโทรลักซ์อาจบอกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขความผิดพลาดหรือการตกหล่นใดๆ ในส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ทำการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในเว็บไซต์ เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ระงับชั่วคราวหรือยกเลิกส่วนใดของเว็บไซต์ รวมถึงคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่มีต้องมีการแจ้ง อีเลคโทรลักซ์อาจกำหนดข้อจำกัดสำหับคุณสมบัติพิเศษและบริการบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าไปยังเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการแจ้งหรือก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ อีเลค โทรลักซ์อาจเลิกให้อนุญาต สิทธิ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ณ เวลาใดก็ได้ และเมื่อมีการบอกเลิกดังกล่าวแล้ว ท่านต้องทำลายบรรดาเนื้อหาทันที 

ท่านรับทราบว่าบรรดาทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร โนว์-ฮาว ข้อมูลลับ สิทธิฐานข้อมูล และสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ (ไม่ว่าที่ได้รับจดทะเบียนหรือไม่) ในเว็บไซต์เป็นของอีเลคโทรลักซ์หรือผู้ให้สิทธิของอีเลคโทรลักซ์ บรรดากู๊ดวิลล์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวที่เป็นของอีเลคโทรลักซ์จะมีผลบังคับต่ออีเลคโทรลักซ์ 

การแบ่งปันข้อมูลกับอีเลคโทรลักซ์

การแบ่งปันข้อมูลที่ชี้บ่งความเป็นตัวตนของท่านจะทำให้เราสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับท่านได้หลายประการ การใช้บัญชีส่วนตัวของท่านหรือการลงทะเบียนอื่นจะทำให้เกิดความสะดวกสบายง่ายดายในการ

• ลงทะเบียนการซื้อของคุณเพื่อรับข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ
• ต้องการได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉพาะเป็นพิเศษ
• ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ 
• ต้องการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์เสริมและอะไหล่
• ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ 


นอกจากนั้นจะทำให้เราสามารถทำการวิจัยตลาดและการวิจัยเชิงสถิติเพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และทำให้รู้จักผู้บริโภคของเราได้ดียิ่งขึ้น ท่านอาจเลือกแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเราทางออนไลน์ได้หลายช่องทาง เช่น การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเป็นสมาชิก My Pages สั่งบริการหรือการติดตั้ง เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนการซื้อผลิตภัณฑ์ ซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขาย หรือสมัครสมาชิกจดหมายข่าว 

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ชี้บ่งความเป็นตัวตนของท่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางของอีเลคโทรลักซ์ และอาจถ่ายโอนจากประเทศของท่านไปยังบริษัทอีเลคโทรลักซ์อื่นทั่วโลกซึ่งบริษัทเหล่านั้นอาจทำการติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าหรือข้อเสนอพิเศษของเรา หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับโปรแกรมส่งเสริมการขาย ท่านสามารถแจ้งเราได้โดยการเลือกที่จะไม่แสดงความยินยอมในแบบฟอร์มการลงทะเบียน

ข้อมูลจะได้รับการจัดการโดยบุคคลที่อีเลคโทรลักซ์คัดสรรมาอย่างดีแล้ว เว้นแต่ดังที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ข้อมูลนี้จะไม่ส่งต่อไปยังบุคคลภายนอกใดเว้นแต่เมื่อเราได้รับคำยินยอมของท่านให้กระทำการดังกล่าว 

หากท่านต้องการให้เราหยุดส่งข้อเสนอเฉพาะบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยการใช้ฟังค์ชั่นยกเลิกการรับข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในอีเมลหรือในหน้าบัญชีส่วนตัวของท่าน หากท่านต้องการให้เอารายละเอียดของท่านออก ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดยการยกเลิกการใช้งาน (Deactivate) บัญชีของท่านไปเลย

โปรดทราบว่าข้อมูลที่บ่งชี้ความเป็นตัวตนของท่านที่ได้ให้ไว้สำหรับการสั่งของกับร้านค้าออนไลน์หรือการร้องขอบริการจะใช้เพียงเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อท่านเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น เว้นแต่ท่านจะได้สร้างบัญชีของท่านขึ้นหรือสมัครโปรแกรมส่งเสริมการขาย 

ข้อมูลที่ให้ไว้
ข้อมูลที่ชี้บ่งความเป็นตัวตนของท่านใดที่ท่านได้ให้ไว้กับอีเลคโทรลักซ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามท่านต้องไม่ส่งข้อมูลลับหรือข้อมูลอันเป็นทรัพยสิทธิให้แก่อีเลคโทรลักซ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าบรรดาข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณหรือบุคคลธรรมดาที่กระทำการในนามของท่านได้ให้ไว้กับอีเลคโทรลักซ์จะไม่ถือว่าเป็นความลับหรือมีทรัพยสิทธิ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวให้แก่อีเลคโทรลักซ์ ให้ถือว่าท่านได้โอนบรรดาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลดังกล่าวให้แก่อีเลคโทรลักซ์แล้ว และอีเลคโทรลักซ์มีอิสระที่จะใช้ไอเดีย คอนเซ็ปท์ หรือโนว์-ฮาวใดๆ ซึ่งคุณหรือบุคคลธรรมดาที่กระทำการในนามของท่านได้ให้ไว้แก่อีเลคโทรลักซ์ ท่านรับประกันว่าท่านจะไม่ให้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดแก่อีเลคโทรลักซ์ซึ่งเป็นการดูหมิ่น น่ารังเกียจ ลามก คุกคาม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ หรือซึ่งประกอบอยู่ในเนื้อหาอันมีทรัพยสิทธิของบุคคลอื่น อิเลคโทรลักซ์สงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ออกจากเว็บไซต์ 

การรักษาความปลอดภัย
ท่านต้องไม่ (ก) ใช้อุปกรณ์หรือซอฟท์แวร์ใดที่สามารถแทรกแซงการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ หรือ (ข) ดำเนินการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดภาระขนาดใหญ่ผิดปกติบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ (เช่น การส่งอีเมลทีละมากๆ “สแปม” (Spamming) หรือ (ค) แทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ของเว็บไซต์หรือการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการนำเอาเนื้อหามาไว้บนเว็บไซต์ซึ่งอาจมีไวรัส หรือ Trojan horse หรือ time bomb หรือองค์ประกอบอื่นซึ่งอาจทำความเสียหายหรือแทรกแซงโครงสร้างโปรแกรมของเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
อีเลคโทรลักซ์ไม่รับรองที่จะดูแลหรือพิจารณาเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และอีเลคโทรลักซ์ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว อีเลคโทรลักซ์อาจแสดงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นบนเว็บไซต์นี้ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานดังกล่าวเอง และท่านต้องรับผิดชอบในการใช้มาตรการป้องกันไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นโทษอื่นใด อีเลคโทรลักซ์ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว การลิงค์ไม่ได้หมายความว่าอีเลคโทรลักซ์หรือเว็บไซต์นี้สนับสนุน รับรอง อยู่ในเครือ เกี่ยวข้องกับ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ที่แสดงไว้หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางลิงค์ หรือหมายความว่าเว็บไซต์ที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า โลโก้ หรือหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ใดของอีเลคโทรลักซ์หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาของอีเลคโทรลักซ์ 

ลิงค์ภายนอก
บรรดาลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอีเลคโทรลักซ์ ยกเว้นอีเลคโทรลักซ์ยินยอมสำหรับลิงค์ซึ่ง (1) เป็นลิงค์ที่มีแต่ตัวหนังสือเท่านั้นและมีชื่อ “อีเลคโทรลักซ์” และไม่ได้มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพยสิทธิของอีเลคโทรลักซ์หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของอีเลคโทรลักซ์ (2) เป็นลิงค์ที่ “ชี้” มายัง www.electrolux.com เท่านั้นและต้องไม่ชี้มายังหน้าเว็บที่อยู่ถัดไปจากนั้น (3) เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้ลิงค์ ลิงค์นี้จะแสดงหน้าเพจแบบเต็มจอที่สามารถใช้งานและเข้าสู่หน้าต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงแต่หน้า "ที่แสดงไว้" บนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปเท่านั้น (4) รูปลักษณ์ ตำแหน่ง และมุมอื่นๆ ของลิงค์ต้องทำให้เกิดภาพลักษณ์ผิดๆ ว่าองค์กร หรือกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใดมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนโดยอีเลคโทรลักซ์ หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เสื่อมเสียกู๊ดวิลล์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อและเครื่องหมายการค้าของอีเลคโทรลักซ์หรือบริษัทในเครือของอีเลคโทรลักซ์ อีเลคโทรลักซ์ขอสงวนสิทธิในการเพิกพอนคำยินยอมให้ลิงค์ ณ เวลาใดก็ตามแล้วแต่ดุลยพินิจของอีเลคโทรลักซ์แต่เพียงผู้เดียว 

การยกเว้นการรับประกันโดยนัย
ถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อรับรองความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้แล้ว แต่อีเลคโทรลักซ์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลดังกล่าว เนื้อหาอาจมีความไม่ถูกต้องและความผิดพลาดในการพิมพ์ อีเลคโทรลักซ์ไม่ขอรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหา หรือความเชื่อถือได้ของคำแนะนำ ความเห็น ถ้อยคำ หรือข้อมูลอื่นที่แสดงหรือเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ ท่านรับทราบว่าเป็นความเสี่ยงของท่านเองที่จะเชื่อถือในคำแนะนำ ความเห็น ถ้อยคำ บันทึก หรือข้อมูลดังกล่าวใด สำหรับบรรดาเนื้อหาที่จัดให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” อีเลคโทรลักซ์ขอสละการรับรองหรือการรับประกันชนิดใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการรับประกันถึงอรรถประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการปฏิบัติการของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ อีเลคโทรลักซ์ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ ต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าข้อมูลที่ส่งไปอาจถูกสกัดกั้นได้ อีเลคโทรลักซ์ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์อีเลคโทรลักซ์ส่งให้นั้นปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ อีเลคโทรลักซ์ยกเว้นการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขดังกล่าวเพียงเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตการยกเว้นดังกล่าว 

ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใดอีเลคโทรลักซ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง ในเชิงลงโทษ พฤติการณ์พิเศษ หรือที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียธุรกิจ ข้อตกลง รายได้ ข้อมูล หรือการสะดุดหยุดลงทางธุรกิจ) อันเป็นผลมาจาก เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา หรืออันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ถึงแม้ว่าอีเลคโทรลักซ์ได้รับแจ้งถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่าเสียหายเหล่านี้ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว ไม่ว่าในกรณีใดอีเลคโทรลักซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การตกหล่น หรือความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมกับเวลา หรือความไม่แท้จริงของข้อมูลใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ 

หน้าที่ในการบรรเทาความสูญเสีย
โดยไม่เป็นการตัดสิทธิข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในที่นี้ ท่านต้องดำเนินการตามสมควรทั้งหมดที่จะบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด (ไม่ว่าจากความประมาทเลินเล่อ การผิดข้อตกลง หรือประการอื่นใด) ซึ่งท่านอาจดำเนินการต่ออีเลคโทรลักซ์ 

คำบอกกล่าว
การอ้างอิงถึง “หนังสือ” “คำบอกกล่าว” และ “การแจ้ง” รวมถึงถ้อยคำที่มีลักษณะเดียวกันจะรวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) แต่ทั้งนี้ฝ่ายที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารดังกล่าวต้องเก็บหลักฐานที่ยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารนั้นได้ส่งและรับเรียบร้อยแล้ว 

กำหนดเวลาและความสามารถแยกจากกันได้
มูลเหตุในการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องเกิดขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่เกิดการเรียกร้องหรือมูลเหตในการฟ้องขึ้น หากด้วยเหตุใดศาลที่มีเขตอำนาจเห็นว่าบทบัญญัติของข้อตกลงนี้หรือส่วนใดของข้อตกลงนี้ไม่อาจะบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะสามารถบังคับใช้ได้เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตเพื่อให้เจตนารมณ์ของข้อตกลง และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์จากสถานที่ใดที่อยู่นอกสวีเดน อีเลคโทรลักซ์ไม่ขอรับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือมีพร้อมให้ใช้งาน ณ สถานที่อื่นใดที่อยู่นอกสวีเดน และการเข้าเว็บไซต์จากพื้นที่ใดซึ่ง หากท่านเข้าเว็บไซต์นี้จากพื้นที่ใดนอกสวีเดน ท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามบรรดากฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายที่ใช้ควบคุม
การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านและเงื่อนไขจการใช้งานอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฏหมายของราชอาณาจักรสวีเดนโดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฎหมาย

compare channel adviser image